Om oss


Äppelbo Management AB startades redan 1996 med uppgift att bidra till hållbar utveckling genom tjänster för främjade av hållbar naturresursanvändning och skapa sysselsättning och välstånd genom långsiktigt hållbart brukande av skog. Företaget var under flera år verksamt främst i utvecklingsländer och har även till och från fungerat som en ”inkubator” för unga som vill starta eget företag.

Idag är visionen och det önskade resultatet i stort sett en fortsättning på arbetet som startades 1996, hållbar samhällsutveckling där skog och bioekonomi har kommit alltmer i fokus globalt när vi talar om hållbar utveckling och klimatförändringar. Äppelbo Management vill bidra till en omställning till ett fossilfritt samhälle, med speciellt fokus på skogens möjligheter att skapa värden för en sådan omställning. Övergripande vill företaget bidra till de visioner som redan är formulerade på global, europeisk, nordisk och svensk nivå och som handlar om att vi ställer om till ett hållbart samhälle där bioekonomi är en viktig del.

Det är en lång samlad erfarenhet som ligger till grund för arbetet inom Äppelbo Management och de ansatser vi arbetar med bygger på åtskilligt utvecklingsarbete i Sverige och internationellt.

Grunden för Äppelbo Managements arbete är att utgå från att berörda människor måste vara med och driva sin egen utveckling, systemsyn och nödvändigheten av ett holistiskt synsätt.

Utvecklingsarbete, liksom innovation, startar med en idé, ett koncept, vad man vill åstadkomma. Med en tydliggjord vision/ bild av det som ska åstadkommas och en tydlig bild av nuläget i förhållande till den visionen har man kommit långt. Vi hjälper till att ta fram en strategi som designas som en kreativ process och hjälper till att skapa den drivkraft som behövs för att nå önskade kort- och långsiktiga resultat. För att underlätta detta arbete håller vi på att ta fram ett hjälpmedel, ett internetbaserat program, Tentendi.

Samverkan är en nyckel i hela Äppelbo Managements arbete. Vi själva arbetar i nätverk med andra organisationer och företag, och vi menar att det är bråttom att skynda på samspel och samverkan lokalt såväl som globalt för att vi ska nå globala mål som Agenda 2030 och visioner som presenteras från Sverige, Norden, EU eller globalt för en hållbar utveckling.

I det arbetet tycker vi det är viktigt att bygga på de konstellationer och miljöer där aktörer redan har börjat samarbeta. Innovationsmiljöer och kluster är sådana miljöer som har stora möjligheter att tillsammans utveckla kraftfulla system av samspel som kan hjälpa till att skapa förändring och omställning till en hållbar framtid och samtidigt skapa nya jobb och välmående samhällen. Ett utvecklingsprojekt hos Äppelbo Management är att ta fram ett internetbaserat hjälpmedel för att snabba på uppkopplingen och länkar mellan olika innovationsmiljöer/ kluster som kan ha stor nytta av varandra och skapa ömsesidiga värden.